Download de algemene voorwaarden (PDF)

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

TOEPASSELIJKHEID

Artikel 1
1. Op alle offertes van, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten met Drs. Baauw Administraties en Advies- hierna aan te duiden met de opdrachtneemster - tot het beroepsmatig verrichten van werkzaamheden zijn de hiernavolgende voorwaarden van toepassing.
2. Onder de werkzaamheden bedoeld in het eerste lid zijn in ieder geval begrepen - maar daartoe niet beperkt - het inrichten en/of voeren van een admi-nistratie, het opstellen van jaarstukken, het ana-lyseren en/of interpreteren van gegevens ontleend aan een administratie, het verrichten van fiscale, juridische, economische en financiŽle werkzaamheden en het geven van adviezen op het gebied van be-drijfsvoering en administratie in de breedste zin van het woord.
3. Deze voorwaarden gelden met uitsluiting van de voorwaarden zoals deze zijn opgesteld door de op-drachtgever.
4. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op opdrachten met een repeterend karakter en op later met de opdrachtneemster gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.
5. Op deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden/bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk door de opdrachtneemster zijn aanvaard.

OFFERTES: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN

Artikel 2
1. Alle offertes en aanbiedingen van de op-drachtneemster zijn geheel vrijblijvend.
2. Opdrachten en wijzigingen daarin kunnen zowel mondeling als schriftelijk door de opdrachtgever worden verstrekt.
3. Opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.
4. Opdrachten en wijzigingen daarin zijn voor de opdrachtneemster pas bindend, indien zij door haar zijn aanvaard.
5. De opdrachtneemster behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de schriftelijke aanvaarding uit te voeren en aan de opdrachtgever in rekening te bren-gen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht.
opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

GEGEVENS OPDRACHTGEVER

Artikel 3
1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens welke de opdrachtneemster nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van gegeven opdracht in de gewenste vorm in het bezit te komen van de opdrachtneemster.
2. De opdrachtneemster heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het vorige lid geboemde verplichting zal hebben voldaan.

WIJZE VAN UITVOERING OPDRACHT

Artikel 4
1. De opdrachtneemster is gehouden de haar gegeven opdracht op zorgvuldige wijze uit te voeren, zoals dat een goed opdrachtneemster betaamt.
2. De opdrachtneemster bepaalt de wijze waarop haar inziens de opdracht dient te worden uitgevoerd.
3. De opdrachtneemster is gerechtigd de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan, of te laten verrichten door, niet bij haar in dienst zijnde derden, indien dit haar inziens een goede of effi-ciŽnte uitvoering van de opdracht bevordert.
4. In de uitbesteding van de opdracht of onderdelen daarvan aan derden, zal de opdrachtneemster handelen met inachtneming van de belangen van de op-drachtgever.

INDUSTRIňLE EN INTELLECTUELE EIGENDOM

Artikel 5
Alle rechten van industriŽle of intellectuele aard met betrekking tot van de opdrachtneemster afkomstige of door haar gebruikte computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen etcetera, worden en blijven zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend het eigendom van de opdrachtneemster, ťťn en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen etcetera, van de opdrachtgever zelf of ingeschakelde derden. De uitoefening van de rechten - openbaarmaking of overdracht gegevens daaronder begrepen - is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan de opdrachtneemster voorbehouden.

GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT

Artikel 6
1. De opdrachtneemster is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, van alle informatie die haar door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten, ťťn en ander voor zover van vertrouwelijke aard.
2. De opdrachtneemster is niet gerechtigd de infor-matie die haar door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
 

RISICO VAN OPSLAG INFORMATIE

Artikel 7
1. De opdrachtneemster is verplicht zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van de opdracht-gever afkomstige informatie. Behoudens tegenbewijs wordt de opdrachtneemster geacht aan deze verplich-ting te hebben voldaan.
2. Het risico ter zake van beschadiging of teloorgaan van de bij opdrachtneemster of derden opgeslagen informatie is uitdrukkelijk voor de opdrachtgever.
3. Het risico ter zake van beschadiging of teloorgaan van informatie tijdens vervoer of verzending is steeds voor de opdrachtgever, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de opdrachtgever, de opdrachtneemster of derden.
4. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtneemster voor alle aanspraken van derden, verband houdende met de beschadiging of het teloorgaan van de in de voorgaande leden bedoelde informatie.

OVERMACHT

Artikel 8
Onvoorziene omstandigheden, van welke aard ook, alsmede:
- mobilisatie, oorlog en oorlogsgevaar;
- contingenterings- of andere omstandigheden;
- werkstaking;
- stremming van vervoer;
- brand;
- het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden, van wie de opdrachtgever voor de uit-voering van de opdracht afhankelijk is, aan hun verplichtingen jegens de opdrachtneemster de opdracht niet, niet tijdig of niet zonder naar haar oordeel bezwarende extra inspanning en/of kosten kan verrichten, zullen voor de opdrachtneemster als overmacht gelden. In geval van overmacht heeft de opdrachtneemster het recht de overeenkomst met de opdrachtgever geheel of ten dele te annuleren of op te zeggen, zulks door een eenvoudige mededeling aan de opdrachtgever, zonder rechterlijke tussenkomst, zonder inachtneming van enige opzegtermijn en zonder dat de opdrachtneemster ter zake van de door de opdrachtgever door de annulering geleden schade tot enige vergoeding is verplicht.

DECLARATIE EN KOSTEN

Artikel 9
1. Het bedrag dat aan vergoeding in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk anders overeenge-komen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van de opdrachtneemster.
2. Reisuren worden volledig in rekening gebracht.
3. De door de opdrachtneemster gemaakte kosten (voorschotten) worden aan de opdrachtgever in reke-ning gebracht. Deze kosten bestaan ondermeer uit de prijzen van de te verwerken materialen, huren, declaraties van ingeschakelde derden en bijvoorbeeld vervoerskosten. Verhoging in de prijzen van materialen en huren en in de kosten van ingeschakelde derden en van vervoer, etcetera, worden aan de opdrachtgever doorberekend.
4. De opdrachtneemster zal, tenzij anders overeen-gekomen of anders uit de opdracht volgt, per kwartaal aan de opdrachtgever een declaratie voor de
verrichte werkzaamheden doen toekomen. Op verzoek zal de declaratie worden gespecificeerd.
5. De opdrachtneemster is bevoegd bij de aanvang van haar werkzaamheden of op enig ander tijdstip een voorschot ter zake van haar werkzaamheden aan opdrachtgever te vragen, welke zich onvoorwaardelijk verplicht aan het verzoek om betaling van een voorschot gevolg te geven.

BETALING EN REKLAMES

Artikel 10
1. Indien niet uitdrukkelijk een andere betalings-termijn is overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 15 dagen na dagtekening van de declaratie.
2. Indien de opdrachtgever het bedrag der declaratie zoals door hem verschuldigd niet binnen de vastgestelde termijn voldoet, is hij in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.
3. Indien de opdrachtgever het bedrag der declaratie, zoals door hem verschuldigd, niet tijdig voldoet, is hij daarover met ingang van de datum waarop hij conform de bepaling van het vorige lid in gebreke is aan de opdrachtneemster rente verschuldigd over de periode, waarin hij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen. De verschuldigde rente bedraagt de wettelijke rente.
4. Indien de opdrachtgever met een door hem aan de opdrachtneemster verschuldigde betaling in gebreke is, zijn alle andere vorderingen die de opdracht-neemster op de opdrachtgever heeft onmiddellijk
opeisbaar, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag van opeisbaarheid is de op-drachtgever over het bedrag van die vorderingen aan de opdrachtneemster een rente verschuldigd op de voet van het bepaalde in het vorige lid.
5. Alle betalingen van de opdrachtgever aan de opdrachtneemster worden geacht te geschieden op de in de tijdsduur oudste openstaande vordering van de opdrachtneemster op de opdrachtgever.
6. De opdrachtgever doet afstand van het recht op schuldvergelijking.
7. In geval van een gezamelijk gegeven opdracht, zijn de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het bedrag der declaratie.
8. Indien de opdrachtgever het bedrag der declaratie betwist, dient hij zijn bezwaren aan de op-drachtneemster binnen 15 dagen na de declaratiedatum mee te delen op straffe van verval van het recht van reklame.
9. Een reklame ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden niet op.
10. Ingeval van een gerechtvaardigde reklame heeft de opdrachtneemster de keuze tussen aanpassing van het bedrag van haar declaratie, het verbeteren of opnieuw verrichten van eventuele afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk annuleren van onderliggende overeenkomst, het laatste bij eenvoudige mededeling aan de opdrachtgever, zonder dat rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist en tegen pro rata restitutie van het door de opdracht-gever ter zake reeds betaalde. De opdrachtneemster is niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever als gevolg van de afgekeurde werkzaamheden of annulering van de overeenkomst gelede schade.
11. Alle gerechtelijke alsmede buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van enige vordering op de opdrachtgever komen te zijnen laste. De buitengerechtelijke kosten zullen worden geacht ten minste 15% van het te vorderen bedrag te bedragen.

ZEKERHEID EN OPSCHORTING

Artikel 11
De opdrachtneemster is steeds gerechtigd de op-drachtgever te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van diens betalingsverplichting en de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid zal zijn gesteld.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 12
1. Indien de opdrachtneemster ten opzichte van de opdrachtgever om welke reden dan ook aansprakelijk zal zijn voor enige door de opdrachtgever geleden schade, is die aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot aan een bedrag gelijk aan het drievoudige van de advieskosten dat de opdrachtneemster de opdrachtgever in rekening heeft gebracht of zou brengen in het boekjaar waarin de schade is ontstaan. De advieskosten van de opdrachtneemster worden bij de berekening van de aansprakelijkheid slechts in aanmerking genomen voor zover deze betrekking hebben op de werkzaamheden waardoor of in verband waarmee de schade is ontstaan.
2. De opdrachtneemster kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die is ontstaan door werk-zaamheden, verricht door derden als bedoeld in artikel 4 lid 3.

DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN OPZEGGING

Artikel 13
1. Opdrachten tot het inrichten, voeren en/of bij-houden van een administratie alsmede (andere) op-drachten die tot gevolg hebben dat regelmatig zich repeterende al dan niet licht van elkaar afwijkende werkzaamheden dienen te worden verricht, worden geacht te zijn gegeven voor onbepaalde tijd.
2. Alle andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd, eindigen met hun volbrenging of op het door partijen of het gebruik bepaalde tijdstip.
3. Ieder der partijen kan te allen tijde de gegeven opdracht door opzegging doen eindigen. Rechterlijke tussenkomst is daartoe niet vereist.
4. De opdrachtneemster kan de gesloten opdracht opzeggen zonder opgave van redenen. Zij neemt hierbij een opzeggingstermijn in acht die overeenkomst met de aard en de duur van de gegeven opdracht en de omstandigheden van het geval.
5. De opdrachtgever kan de gegeven opdracht opzeggen, middels een schriftelijke mededeling, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
6. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, omschreven in deze algemene voorwaarden of anderszins uit de gesloten overeenkomst voortspruitend, is hij zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in gebreke. In dat geval alsmede in geval de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, sursťance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de opdrachtneemster het recht de opdracht zonder inachtneming van de opzegtermijn op te zeggen. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door de opdrachtneemster als gevolg van deze beŽndiging van de opdracht te lijden schade.
7. De partij die opzegt zonder daartoe bevoegd te zijn, of zonder inachtneming van de voorgeschreven of nader overeengekomen opzegtermijn, is aansprakelijk voor de door de andere partij daardoor te lijden schade.
8. Dit artikel laat de rechten van annulering als toegekend aan de opdrachtneemster in deze voorwaarden onverlet.


RETENTIERECHT

Artikel 14
De opdrachtneemster is bevoegd de afgifte van zaken die zij voor de opdrachtgever in verband met de uitvoering van enige opdracht onder zich heeft, op te schorten totdat hem zijn vorderingen ter zake van enige opdracht worden voldaan.


GESCHILLEN

Artikel 15
Ter zake van alle geschillen, verbandhoudende met offertes, opdrachten en overeenkomsten welke door deze voorwaarden worden beheerst, is - tenzij het onderwerp van geschil tot de competentie behoort van de kantonrechter te Nijmegen - de bevoegde rechter deze te Arnhem.


TOEPASSELIJK RECHT

Artikel 16
Op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten en daaruit voortspruitende geschillen, is Nederlands recht van toepassing.